8. trinn

Forskjellige skoleelementer

Demokrati i praksis

Demokrati er en bærebjelke i samfunnet. Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne respekterer og slutter opp om menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, respekt, toleranse, ytringsfrihet og frie valg. Målet er at flest mulig skal få anledning til å engasjere seg og delta aktivt i samfunnslivet.

Unge mennesker må forstå betydningen av å holde demokratiets spilleregler i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Å utvikle elevenes selvstendighet og identitet, evne til meningsdannelse og mot til å uttrykke egne meninger står sentralt. Skolen er en demokratisk arena for barn og unge der de skal oppleve å bli lyttet til, medvirke og ha innflytelse.

I opplæringen i demokrati i praksis skal elevene arbeide med menneskerettigheter og demokratiforståelse. Videre skal faget bidra til å få fram erfaringer og synspunkter de unge har, og gjøre dem i stand til å komme med innspill i saker som angår dem. Faget gir mulighet til å arbeide praktisk sammen med skolens elevråd, i skolemiljøet, i lokalsamfunnet og med globale forhold. Valgfaget skal fremme utviklingen av et inkluderende miljø som er preget av trygghet og sosial tilhørighet, der forebyggende tiltak og konfliktløsning inngår. Faget skal stimulere til deltakelse og engasjement i demokratiske prosesser.

Valgfaget henter elementer fra samfunnsfag, RLE og norsk/samisk.

Design og redesign

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye produkter og virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og materialer kan bidra til å skape forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Dette bidrar til å utvikle miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og globalt.

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Der det er hensiktsmessig kan samarbeid med lokalt næringsliv åpne opp for større forståelse for ulike yrker, og øke elevenes interesse for verdiskaping i lokalsamfunnet.

Valgfaget henter hovedelementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag.

Natur og miljø

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

For å bevare biologisk mangfold og sikre bærekraftig utvikling skal elevene bli bevisste på at natur og miljø har en tålegrense som ikke bør overskrides. Naturen brukes til rekreasjon, naturopplevelser, næringsvirksomhet, dyrking og høsting. Det er viktig å ta vare på naturen og kunne benytte de ressurser som finnes der, på en bærekraftig måte. Kunnskap om samspillet mellom mennesket, natur og miljø skal bidra til å skape et bevisst forhold til naturen.

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.

Valg av varierte læringsarenaer og metoder skal gi elevene mulighet til å arbeide praktisk med klima- og miljøspørsmål og til å engasjere dem i spørsmål om bærekraftig utvikling. Elevene må kjenne til hvordan de bør handle lokalt for eventuelt å kunne se klima- og miljøspørsmål i en global sammenheng. Valgfaget vil kunne gi elvene viktig innsikt ved at de lærer å finne informasjon hos organisasjoner fra inn- og utland.

Valgfaget henter hovedelementer fra naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, men kan også hente elementer fra mat og helse, RLE, musikk og kunst og håndverk/duodji.

Skolen kan velge å legge til rette for forberedelse til jegerprøven.

Valgfag

Valgfag som tilbys på 8.trinn dette skoleåret er:

 

På 9. og 10. trinn vil elevene få tilbud om andre valgfag. 

Drawing of a city