8. trinn

Demokrati i praksis

Demokrati er en bærebjelke i samfunnet. Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne respekterer og slutter opp om menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, respekt, toleranse, ytringsfrihet og frie valg. Målet er at flest mulig skal få anledning til å engasjere seg og delta aktivt i samfunnslivet.

Valgfaget henter elementer fra samfunnsfag, RLE og norsk/samisk.

Design og re-design

Valgfaget design og re-design skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Valgfaget henter hovedelementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag.

Fysisk aktivitet og helse

Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. 

Reiseliv

Valgfaget skal medverke til at elevene får kunnskap om sentrale reisemål lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Elevene skal kunne bruke informasjon fra ulike reiseaktører lokalt og nasjonalt. Valfaget skal òg være med på å gi innsikt i kulturelle særtrekk og levesett ved egne og andre kulturer. Videre skal elevane kunne presentere ulike reisemål og kostnader ved ulike reiser og reisemåter.

Valgfag

Valgfag som tilbys på 8.trinn dette skoleåret er:

 

På 9. og 10. trinn vil elevene få tilbud om andre valgfag.