Hovedseksjon

Læringsbrett i undervisningen

Etter fire års erfaring med læringsbrett på mellomtrinnet, innførte vi høsten 2019 bruk av 1:1 læringsbrett/PC for alle elevene på skolen.
Læringsbrett (barnetrinn) og PC (u-trinn) brukes aktivt i elevenes læringsprosesser, og målet er at hver elev skal få maksimalt læringsutbytte ut fra sine forutsetninger.

Av viktige fordeler vi har opplevd så langt, er at elevene blir mer aktive i sin læringsprosess. Elevene utvikles til å bli mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter), samt at undervisningen blir mer variert metodisk. Vi ser at elevene kan vise fram kunnskapen sin på ulike måter og at lærerne har flere valgmuligheter når fagstoff skal tilpasses enkeltelever. Inkluderende undervisning er et viktig prinsipp for oss.

IKT blir naturlig integrert som en grunnleggende ferdighet, og vi erfarer at flere opplever økt glede og økt motivasjon til å jobbe med skolearbeid, samt at mange opplever større grad av mestring på skolen.

Samtidig er vi som skole hele tiden bevisst på utfordringene som kan følge med bruk av læringsteknologi 1-1 i undervisningen, eksempelvis distraksjon og avsporinger på nettet hos elever. Skolen legger vekt på godt nettvett som en del av undervisningen og vi har tydelige regler om forventet bruk. Se skolens IKT-reglement for ytterligere informasjon om dette.
God klasseledelse vil alltid være det mest sentrale for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til godt læringsutbytte.

Vi har de siste årene satset på kollektiv opplæring av både ledelse og lærere, for å sikre at vi skal være godt rustet til å gi elevene det aller beste digitale opplæringen.

Også foreldre skal få ta del i vår opplæringspakke, på høstens foreldremøter vil vi gi ytterligere informasjon og opplæring. Vi har laget en informasonssak på hjemmesiden og et oppsett med de meste vanlige spørsmålene og svarene som ofte reises når skoler benytter læringsbrett i undervisningen.

Vi anbefaller at alle foreldre/foresatte om å lese "ofte stilte spørsmål" og gjør seg noen tanker på hvordan være forbredt på hvordan læringsbrettet vil kunne påvirke hverdagen hjemme.