Hovedseksjon

Rett til samisk opplæring

Samisk som førstespråk

Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men de vil også få en bredere språkkompetanse.

Samisk som andrespråk

Barn som snakker litt samisk fra før eller har lyst til å lære seg samisk når de begynner på skolen, kan velge samisk som andrespråk. Valget står da mellom å følge læreplanen i samisk 2 eller samisk 3. Begge læreplanene er for samisk som andrespråk. Samisk 2 kan være fint for de som allerede behersker språket litt fra før eller er veldig motivert til å lære seg et nytt språk. Samisk 3 kan passe til dem som ikke kan noe fra før eller har behov for å bruke lengre tid på å lære seg et nytt språk. Samiskopplæringen i Osloskolen kan gi råd om valg av språk dersom dere er usikre.

Organisering av undervisningen

Elever som velger nordsamisk vil få sin samiskundervisning på Nedre Bekkelaget skole. Vi på nærskolen samarbeider med dere foresatte og Nedre Bekkelaget skole for å finne gode tidspunkt for undervisningen. Det er også vi på nærskolen som ordner skyss til og fra undervisningen.

Elever som velger sørsamisk eller lulesamisk vil få tilbud om fjernundervisning. Ofte gis denne undervisningen i kombinasjon med at elevene får reise på språksamling/hospitering som blir betalt av Oslo kommune.

Oppstart av samisk opplæring

Samiske barn kan når som helst i sin skolegang ønske seg samisk opplæring. Dette betyr at barnet kan starte opp med sin samiske språkopplæring når som helst på barnetrinnet eller på ungdomstrinnet. De kan til og med velge samisk for første gang når de begynner sin videregående opplæring.  Å velge vekk samisk ved skolestart på 1. trinn betyr derfor ikke at barnet har mistet sin rett til å få denne opplæringen på et senere tidspunkt.

Fremmedspråk, språklig fordypning og skriftlig sidemål

Ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen, men de har rett til å velge dette dersom de selv ønsker det. Samiske elever som har samisk opplæring, har også rett til å få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

På ungdomsskolen er det mulig å velge samisk fordypning, dersom kommunen tilbyr dette. En slik fordypning kan velges av både førstespråks- og andrespråkselever (samisk 1,2 og 3 elever) og være med på å styrke deres samiskspråklige ferdigheter.   Mer informasjon om dette faget kan dere får ved å ta kontakt med undervisningsinspektør Yngvild Føyn Odden på tlf.nr 45604445.

Mulighet for å få all sin opplæring på samisk

Dersom det er minst ti elever i hele Oslo kommune som ønsker opplæring på samisk, har elevene rett til å få det. Dette vil da bety at de vil gå i aldersblandede klasse/grupper og få all sin undervisning på samisk. Dersom en slik gruppe opprettes har elevene rett til å beholde denne opplæringen så lenge det er minst seks elever i gruppen.

Dere kan finne mer informasjon om samisk opplæring her:

Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk/

 

Oslo kommune sine nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/undervisning-i-samisk/