Strategisk plan

Strategisk plan 2021

Nordpolen skole har over år hatt en positiv resultatutvikling. Fra å ligge under landsgjennomsnittet, ligger vi nå rundt Oslosnittet på
Nasjonale prøver. Skolens mobbetall er gått fra rødt til grønt. Skolens mål er å ha resultater på og rett over Oslosnittet og holde oss
stabilt der.
Inkluderende undervisning/miljø er en grunnpilar for skolen.
Vår visjon er "Alle elevene skal fullføre og bestå, så de sine egne mål kan nå og på egne ben kan stå!"
Verdiene er; inkluderende, omsorgsfull, engasjert og tydelig.
I årets strategiske plan fokuserer vi på elevenes faglige utvikling, elevmiljø og Aks.
Gjennom risikovurderingen ser vi at vi fortsatt må jobbe for å øke elevenes norskspråklige kompetanse. Dette skal gjøres ved
systematisk språkopplæring i klasserommene. Elevene skal bades i mange ulike tekster og vi vil jobbe for å få til en satsing på skolens
bibliotek.
Sammenheng mellom fag og god tverrfaglighet vil kunne styrke elevenes faglige kompetanse og vi vil legge tilrette for at det lages gode
periodeplaner som evalueres og justeres jevnlig. Videre vil vi utnytte at skolen er en 1.-10. skole ved at vi har helhetlige planer og
samarbeid mellom elevene, der f.eks. de eldre elevene er "lesehjelpere" og "mattementorer" til yngre elever.
Elevenes læringsmiljø står i høysete og gjennom god klasseledelse med gode og tydelige regler og rutiner, inkluderende undervisning;
tilpassede og variert undervisning og fokus på å skape rom for å gjøre feil, skal vi gi elevene et trygg og god skole. Vi fortsetter
opplæringen i Inkluderende læringsmiljø i regi av Høyskolen i Innlandet.
Aktivitetsskolen skal ha fokus på elevmedvirkning og tettere sammenheng mellom skolens planer og aktivitetstilbudet på AKS.