Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering strategisk plan 2022: 

Nordpolen skole har over år hatt en positiv resultatutvikling. Fra å ligge under landsgjennomsnittet, ligger vi nå rundt Oslosnittet på Nasjonale prøver. Skolens mobbetall er gått fra rødt til grønt. Skolens mål er å ha resultater på og rett over Oslosnittet og holde oss stabilt der.

  • Inkluderende undervisning/miljø er en grunnpilar for skolen.
  • Vår visjon er "Alle elevene skal fullføre og bestå, så de sine egne mål kan nå og på egne ben kan stå!"
  • Verdiene er; inkluderende, omsorgsfull, engasjert og tydelig.

I årets strategiske plan fokuserer vi på elevenes faglige utvikling, elevmiljø og Aks. Gjennom risikovurderingen ser vi at vi fortsatt må jobbe for å øke elevenes norskspråklige kompetanse. Dette skal gjøres ved systematisk språkopplæring i klasserommene og en felles plan for ord og begreper. Elevene skal bades i mange ulike tekster og vi vil satse på skolens bibliotek.

Sammenheng mellom fag og god tverrfaglighet vil kunne styrke elevenes faglige kompetanse og vi vil legge tilrette for at det lages gode periodeplaner som evalueres og justeres jevnlig. Videre vil vi utnytte at skolen er en 1.–10. skole ved at vi har helhetlige planer.

Elevenes læringsmiljø står i høysete og gjennom fokus på mestring og god klasseledelse med gode og tydelige regler og rutiner, inkluderende undervisning; tilpassede og variert undervisning og fokus på å skape rom for å gjøre feil, skal vi gi elevene et trygg og god skole.

Vi fortsetter opplæringen i Inkluderende læringsmiljø i regi av Høyskolen i Innlandet. I tillegg vil vi i år ha fokus på å bidra til at flere av våre elever deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Det er viktig at elevene trives på AKS og at de opplever en god sammenheng mellom skole og AKS.

For å øke trivsel, motivasjon og opplevelse av sammenheng vil vi blant annet hente inn elevstemmen gjennom å opprette et AKS-råd . Vi skal også etablere "store hjelpere" og ha fokus på å lage læringsstøttende aktiviteter som bygger på skolens periodeplaner. Gjennom tett og jevnlig samarbeid mellom lærere, baseledere og assistenter vil vi sikre at der er en rød tråd mellom skole og AKS.