Strategisk plan

STRATEGISK PLAN 2017

Fra å være i en etableringsfase, er skolen nå over i neste fase hvor vi må forbedre etablerte rutiner, kvalitetssikre opplæringen på tvers av trinn og legg til rette for at hele eleven blir ivaretatt. Dette er for å få økt læringsresultat, økt trivsel og at flere elever fullfører og består 13-årig skoleløp. Skolen arbeider videre med å holde fokus på helhet og kvalitetsikres i alle ledd.

I årets strategisk plan har vi valgt ut fire hovedområder:

  1. Grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  2. Trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing.
  3. Aktivitetsskolen
  4. Bygge opp ungdomstrinnet

En av hovedtiltakene for å øke elevenes læringsresultater er faglig fokus på trinn og faggrupper, dette for å sikre helhet og kvalitet i undervisningen på tvers av klassetrinn. Tilpasset opplæring er grunnleggende prinsipper i vår undervisningspraksis. For å kvalitetssikre

Læringsmiljø og kompetanseheving i klasseledelse er sentrale i årets strategiske satsning. 

Skolen skal fortsette sitt miljøterapautiske arbeid med vekt på felles regler, like konsekvenser, sinne mestring og trening i sosial kompetanse. Aktivitetsskolen har utarbeidet handlingsplan for arbeidet med kvalitetsutvikling og økt deltagelse i Aktivitetsskolen. Planen skal implemiteres i løpet av 2017.

Ungdomstrinn starter opp høsten 2017 med to klasser. Det vil derfor være viktig å følge opp den oppsate milepælsplanen.

Nordpolen skole ligger i et område hvor det er lite etablerte fritidsaktiviteter og mange av skolens elever bor i kommunale gårder. Ca 40% av elevene har ikke etnisk norsk bakgrunn. Skolen vil etablere et bredt samarbeid med bydelen og FAU, slik at det blir flere fritidsaktiviteter for skolens elever og at foresatte får opplæring, kurs og veiledning i f.eks, hvordan støtte barnas faglige- og sosiale opplæring.