Strategisk plan

Strategisk plan 2019 

Nordpolen skole har siden oppstart hatt fokus på tilpasset opplæring, trygt og godt læringsmiljø, god kvalitet og god sammenheng mellom Aktivitetsskolen og skolen.
Skolen er fortsatt under oppbygging og vi har i dag 1.- 9. trinn. De to-tre neste årene vil skolen øke med ca 160 elever og 10 ansatte. Oppbygging av skolen vil
fortsatt være viktig i de neste årene.
Skolen har risikovurdert målene i det strategiske kartet og valgt ut tre hovedområder som vi velger å ha ekstra fokus på i det kommende året.
1) Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom
hele skoleløpet.
2) Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
3) Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevene motivasjon, mestringsfølelese, norksspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS.
Alle elevene skal fullføre og bestå - så de sine egne mål kan nå og på egne ben kan stå!
For å få dette til er det viktig med tidlig innsats, varierte undervisningsmetoder og tilpasset opplæring. Elevene må oppleve mestring og ha mulighet til å strekke seg
så langt de klarer. Alle elevene skal oppleve at de kan delta i fellesskapet, uavhengig av ferdigheter, sosial bakgrunn og etnisitet.
For å treffe med undervisningen er det viktig å ha god kjennskap til hvor elevene står faglig og hvordan vi skal støtte og løfte elevene videre fremover.
Vi må jobbe med felles holdninger, identitet og tilhørighet. Skolen, Aktivitetsskolen, FAU , elever, ansatte og foresatte må alle jobbe sammen for at skolen skal bli et
godt og trygt sted for læring.
God undervisning, god klasseledelse, kunnskap om hver enkelt barn og høy kompetanse hos alle ansatte, felles forståelse, god kommunikasjon og en sterkere
identitet mener vi er en nøkkel til å nå målene våre.
I år, som tidligere år, har læringsmiljø stort fokus. Skolens årshjul for arbeid med læringsmiljø følges opp og videreutvikles. Et god læringsmiljø er avhenging av god
undervisning. Vi vil videreføre derfor arbeidet med kompetanseheving innen læringsteknologi og systematisk bruk av ord og begreper i undervisningen. Skolens
prosjekt "Inkluderende undervisning" hvor bedre tilpasset opplæring, forsterket tilpasset opplæring, god spesialundervisning og forsterket norskundervisning er i
fokus, fortsetter også. I løpet av året vil vi bruke noe tid på å tydeliggjøre skolens visjon og verdier.

Strategisk plan 2019