Hovedseksjon

PPT

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettsider