Om AKS Nordpolen

Aktivitetsskolen blå logo

AKS Nordpolen har åpningstid 07.30 - 16.45.

Aktivitetsskolen kan tilby to typer plasser, halv - og heldagsplass. Heldagsplass kan brukes fritt innenfor AKS sine åpningstider, før og etter skolen og hele dager i ferien. Halvdagsplass kan brukes inntil 12 timer i uken og to hele dager i ferier.

Gratis kjernetid i AKS tilbys alle 1. og 2. trinnselevene skoleåret 2018-2019.

Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke fordeles jevnt daglig. (2,5 timer hver dag).

Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Oppholdsbetaling AKS 2017/2018

 

Satsningsområder

HELHET skole – AKS

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom skole og Aktivitetsskole.

AKS-leder er en del av skolens ledelse.

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og skoleassistenter tilknyttet samme trinn møtes en halv time i uka og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole—AKS, læringsstøttende aktiviteter, leksehjelp, elevsaker m.m. Møtene holdes i elevenes spisetid, og ledelse og skoleassistenter på de andre trinnene kommer og spiser med klassene. Møtene ledes av baseleder for Aktivitetsskolen.

Felles ukeplan på trinn:

Det blir delt ut felles ukeplan fra både skolen og AKS hver uke. Ukeplanen for den kommende uke finner dere i elevenes postmapper hver fredag og på skolens nettside under Aktivitetsskolen.

Følge opp felles faglige og sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et faglig og/eller et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uka. Dette målet følges også opp på Aktivitetsskolen gjennom læringsstøttende aktiviteter. Det sosiale læringsmålet følges opp gjennom samtaler i barnemøter med elevene på hver base i slutten av hver uke.