Om AKS Nordpolen

AKS Nordpolen har åpningstid 07.30 - 16.45.

Aktivitetsskolen kan tilby to typer plasser, halv - og heldagsplass. Heldagsplass kan brukes fritt innenfor AKS sine åpningstider, før og etter skolen og hele dager i ferien. Halvdagsplass kan brukes inntil 12 timer i uken og to hele dager i ferier.

Gratis kjernetid i AKS tilbys alle 1. trinnselevene skoleåret 2017-2018.

Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke fordeles jevnt daglig. (2,5 timer hver dag).

Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Oppholdsbetaling AKS 2017/2018

 

Satsningsområder

HELHET skole – AKS

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom skole og Aktivitetsskole.

AKS-leder er en del av skolens ledelse.

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og skoleassistenter tilknyttet samme trinn møtes en halv time i uka og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole—AKS, læringsstøttende aktiviteter, leksehjelp, elevsaker m.m. Møtene holdes i elevenes spisetid, og ledelse og skoleassistenter på de andre trinnene kommer og spiser med klassene. Møtene ledes av baseleder for Aktivitetsskolen.

Felles ukeplan på trinn:

Det blir delt ut felles ukeplan fra både skolen og AKS hver uke. Ukeplanen for den kommende uke finner dere i elevenes postmapper hver fredag og på skolens nettside under Aktivitetsskolen.

Følge opp felles faglige og sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et faglig og/eller et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uka. Dette målet følges også opp på Aktivitetsskolen gjennom læringsstøttende aktiviteter. Det sosiale læringsmålet følges opp gjennom samtaler i barnemøter med elevene på hver base i slutten av hver uke.

 

Basene våre

På Nordpolen har skolen og Aktivitetsskolen sambruk av lokaler.

Base 1

Base 1 holder til i Rotunden ved vareleveringen i 1. etasje og har sambruk med alle trinnets klasse- og grupperom.  Vi er opptatt av at barna skal trives og ha det gøy, med et aktivitetsstilbud som er variert og tilpasset elevenes interesser og behov. Vi fokuserer på mye frilek både ute og inne, nysgjerrighet og kreativitet knyttet til faglige og sosiale mål samt trygghet og forutsigbarhet i AKS-hverdagen.

Basen ledes av baseleder Malin Jessen som i tett samarbeid med lærerne på trinnet og assistentene på basen organiserer planleggingen av aktiviteter ut i fra lærernes årsplan, samt Rammeplanens fem målområder.

Her er alle vi som jobber på base 1:

Base 2

Base 2 holder til i 3. etasje over skolens administrasjon og har sambruk med trinnets klasserom og grupperom på skolen.

Baseleder er Mohammed Taher Taeib som ukentlig i samarbeid med assistenter og lærere organiserer planleggingen av aktiviteter på AKS ut ifra Rammeplanens fem satsningsområder.

Her er alle vi som jobber på base 2:

 

Base 3-4

3. og 4. trinn er sammenslått og organisert på en felles base fra august 2017. Basen holder til i andre og tredje etasje ved administrasjonen og har sambruk med trinnenes klasserom. Aktivitetene vi har på basen skal gi støtte til læring og vise sammenheng mellom skole og aktivitetsskole. I tillegg til å disponere klasserom har vi et eget sjakkrom på basen og et bredt kurstilbud med interne og eksterne kursholdere.

Basen vil bli ledet av baseleder Soufian Baaji som ukentlig i samarbeid med assistenter og lærere organiserer planleggingen av aktiviteter på AKS ut ifra Rammeplanens fem satsningsområder.

Her er alle vi som jobber på base 3-4: