Hovedseksjon

Om AKS Nordpolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Alle elevene på 1.,  2., 3. og 4. trinn tilbys gratis AKS etter skoletid.

Med halvdagsplass kan eleven være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke (fordelt jevnt  hver dag). Elever med halvdagsplass kan ikke benytte seg av morgenAKS og kan være på AKS kun to dager i uka i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, da AKS er stengt).

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ved heldagsplass kan barnet være på AKS i hele åpningstiden. Om morgenen fra kl. 7.30 og etter skoletid til AKS stenger kl. 16.45. Heldagsplass kjøpes til redusert pris på skoler med gratis kjernetid. 

Priser f.om. 01.08.24

Oppholdsbetaling

Inntekt t.o.m.

279 072,-

Inntekt t.o.m. 496 128

Inntekt over

496 129,-

       

Heltidsplass med gratis kjernetid

272,-

499,-

1155,-

 

Satsningsområder
Les mer om heltid- og deltidsplass og gratis deltidsplass på AKS

HELHET skole – AKS

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom skole og Aktivitetsskole.

AKS-leder er en del av skolens ledelse.

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og skoleassistenter tilknyttet samme trinn møtes en halv time i uka og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole—AKS, læringsstøttende aktiviteter, elevsaker m.m. Møtene holdes i elevenes spisetid, og ledelse og skoleassistenter på de andre trinnene kommer og spiser med klassene. Møtene ledes av baseleder fra Aktivitetsskolen.

Felles ukeplan på trinn:

Normalt sendes ukeplan for skole og AKS samlet. Vi har nå en prøveperiode hvor vi erstatter ukeplanen fra AKS med et ukesbrev som kommer på skolemelding hver fredag. 

Følge opp felles faglige og sosiale mål:

På ukeplanen/ ukesbrev finner dere et faglig og/eller et sosiale læringsmål basen jobber med igjennom hele uka. AKS sin periodeplan er tett knyttet opp mot skolens. Både faglige og sosiale læringsmåle følges opp og evaluerer på trinnets samarbeidsmøter.