Hovedseksjon

Standpunkt og vitnemål

Standpunktkarakterer skal vise elevens kompetanse i forhold til målene i Kunnskapsløftet, jamfør:

Forskrift til Opplæringslova §3-17: Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3.

Forskrift til OL §3.18: Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen i eleven har i faget, jf. §3-3. Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett. eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter.

  • Vurdering og kommunikasjon underveis skal sikre at eleven og foresatte er kjent med faglærers vurdering.
  • Man skal få skriftlig varsel i rimelig tid hvis det er fare for at det ikke kan settes karakter (IV)
  • Det er kun i kroppsøving og orden/oppførsel at det tas hensyn til elevens forutsetninger.
  • Orden og oppførsel skal ikke tas med i vurdering i fag.

Fravær og permisjonssøknader

  • Alt fravær fra alle de tre årene skrives på vitnemålet.
  • Hvis man har vært syk og kan levere sykemelding, eller hvis man har fått innvilget permisjon kan man søke rektor om å få strøket inntil 10 dager pr. skoleår.

Valgfagene

  • Hvis eleven har samme valgfag på flere årstrinn føres kun det siste på vitnemålet.
  • Hvis eleven har forskjellige valgfag på 8., 9. og 10. trinn, skrives alle på vitnemålet, og det beregnes gjennomsnittspoeng.

Sluttvurdering

  • Standpunktkarakterer i alle fag (inkl. mat & helse og musikk fra 9. trinn).
  • Eksamenskarakterer (både skriftlig og muntlig eksamen).

Les om vitnemål på Oslo kommunes nettsider