Hovedseksjon

Undervisning i samisk

Samiske elevers rett til samisk opplæring - grunnskole og videregående opplæring

Rett til opplæring i samisk
Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Oslo kommune ønsker at så mange barn som mulig starter samiskopplæringen i 1. trinn, men det er også viktig å vite at det går an å ha sitt første år med samisk ved oppstart på videregående skole.

Barn som allerede snakker samisk når de begynner på skolen, kan velge å ha samisk som sitt førstespråk og norsk som andrespråk. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk, noe som betyr at de vil få flere timer med undervisning enn andre elever.

Påmelding til samisk opplæring
Alle elever med samisk slekt kan når som helst i sitt skoleforløp starte med samisk opplæring. Samisk språkvalg og alder på eleven, vil ha betydning for hvordan opplæringen blir organisert. Etter påmelding vil Oslo samiske skole (OSS) sammen med elevens nærskole, legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Dersom du har flere barn, må du sende inn ett skjema for hvert barn.


Påmeldingsskjema

 

Avmelding til samisk opplæring
Det samme skjemaet brukes til avmelding dersom eleven ikke lengre skal ha samisk opplæring.

Samisk som første- og andrespråk
Barn som ikke bruker samisk som et førstespråk/hverdagsspråk, starter med samisk som andrespråk på skolen. De foresatte kan da velge mellom samisk 2 eller samisk 3. Samisk 2 gir størst språkkompetanse og anbefales. Samisk 3 kan passe for elever som trenger mer tid eller starter med samisk opplæring senere i utdanningsløpet, f.eks. mot slutten av barneskolen eller ved oppstart på ungdomsskolen. Ungdommer som ikke har hatt samisk i grunnskolen, men som ønsker å lære seg samisk på videregående, velger samisk 4.

Den beste forståelsen for samisk får man ved å velge samisk som førstespråk og norsk som andrespråk gjennom hele utdanningsløpet, eventuelt samisk og norsk som sidestilte førstespråk.

Elever med samisk som andrespråk kan enten velge samisk 2 eller samisk 3 i grunnskolen, mens samisk 4 er for elever i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Kompetansemålene i læreplanen for samisk som andrespråk har ni nivåer for å fullføre faget:

*Kompetansenivå 1-3: samisk 2 (barneskole), samisk 3 (ungdomsskole), samisk 4 (videregående)
*Kompetansenivå 4-6: samisk 2 (ungdomsskole), samisk 3 (videregående)
*Kompetansenivå 7-9: samisk 2 (videregående)

Barn og ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt for fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, men har rett til å velge dette dersom de ønsker det. De kan også få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Rett til opplæring på samisk – samisk gruppe/klasse
Dersom det er ti elever eller mer i Osloskolen som ønsker all sin undervisning på samisk, har de rett til å få dette tilbudet fra kommunen. Eleven går da i aldersblandede klasser/grupper og får all sin undervisning etter samisk læreplan, Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk. Ut fra antall elever som melder seg på, avgjør Utdanningsetaten fra år til år om de skal tilby dette. Når et slikt tilbud starter opp skal det bli opprettholdt så lenge det er minst seks elever i disse klassene/gruppene.

Samisk opplæring i Osloskolen
Antallet elever som får opplæring i samisk i Osloskolen kan variere fra år til år. For skoleåret 2021/2022 er det rundt 50 elever. Oslo kommune dekker utgiftene til opplæringen. Språksamlinger for elever som får opplæring i lulesamisk eller sørsamisk, og hospitering for elever som får fjernundervisning i nordsamisk, er derfor gratis dersom dette er en del av deres opplæringstilbud.

All samiskundervisning i grunnskolen skal som hovedregel, og med utgangspunkt i føringene fra Utdanningsdirektoratet, bli gitt innenfor ordinær skoledag og innenfor ordinært timetall. Elever som velger både norsk og samisk som førstespråk og elever i den videregående skolen, får individuelle tilpassinger ut over disse føringene. Oslo samiske skole (OSS) samarbeider med nærskolene når de timeplanlegger samiskundervisningen og foresatte får beskjed om undervisningstidspunkter ved skolestart på høsten.

Nordsamisk
Dette er det språket som flest samiske elever i Osloskolen velger. Elever i videregående skole får også sin opplæring fra OSS så langt skolen har kapasitet til dette. Ved mangel på lærerressurser kan elevene, i samarbeid med hjemmene, få tilbud om fjernundervisning.

Sørsamisk og lulesamisk
Elever som ønsker opplæring i ett av disse to språkene, mottar dette som fjernundervisning. OSS utarbeider, i samarbeid med foresatte og nærskoler, avtale om fjernundervisning og nærskolene tilrettelegger for at elevene får fjernundervisningen som en del av sin skolehverdag. For inneværende skoleår har ikke Osloskolen elever som har ønsket opplæring i lulesamisk.

Skyss til og fra samiskopplæringen
Oslo kommune har laget egne regler for skyss. Elever i grunnskolen som får opplæring i samisk, har rett til gratis skyss dersom avstanden mellom nærskolen og skolen der opplæringen i samisk foregår, er mer enn 1 kilometer. Transporten skal fortrinnsvis skje via kollektivtransport, men drosje vurderes dersom eleven mister for mye av annen opplæringstid på nærskolen, har farlig reisevei eller annet. Elevenes nærskoler gjør vedtak om og finansierer skyss til samisk opplæringen. Ved bruk av taxi forsøker Osloskolen å legge opp til samkjøring, slik at flere elever kan være sammen i samme taxi.

Stipend fra Sametinget til elever i videregående opplæring
Elever med samisk i fagkretsen i videregående opplæring, kan søke stipend fra Sametinget.

Mer informasjon
Dersom du har spørsmål om opplæring i/på samisk, kontakt avdelingsleder Yngvild Føyn Odden ved Oslo samiske skole/Nedre Bekkelaget skole.

Telefon: 45 60 44 45
e-post: yngvild.odden@osloskolen.no