Hovedseksjon

Klage på karakterer

Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer føres på vitnemålet elevene mottar etter 10. trinn. Det er disse karakterene elevene søker med til sitt videregående studieløp. Det er klagerett på karakterene som føres på vitnemålet.

Du kan ikke klage på underveisvurderingen. Underveisvurderingen er et redskap for deg og lærer i læringsprosessen. Dersom du eller foreldrene dine mener at skolen ikke har gitt deg underveisvurdering som følger av regelverket, kan dere ta dette opp med skolen.

Hvis du skal klage på skriftlig karakter, bør du rådføre deg med faglærer.

Du kan klage hvis det er blitt gjort formelle feil på muntlig eksamen. Det kan være sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller andre utenforliggende forstyrrelser. Før du /dere klager må du be faglæreren om en muntlig begrunnelse for karakteren som er gitt

Klageretten gjelder også hvis eleven ikke får standpunkt- eller terminkarakter (IV) uten å ha fått varsel om dette.

Hvem kan klage på karakter?

Du kan klage på karakteren om du er over 15 år. Er du under 15 år, må foreldrene dine samtykke til klagen.

Foreldre til elever som er under 18 år har klagerett, det betyr at de har rett til å klage selv om eleven ikke er enig i det. Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt til, har rett til å klage på karakter.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den som klager må underskrive klagen. Det må stå i klagen hva du klager på.
Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen trenger du ikke å begrunne klagen. Hvis du klager på standpunktskarakter, på karakter i orden og oppførsel, eller muntlig avgangsprøve bør du begrunne klagen.

Når er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet du eller foreldrene dine er gjort kjent med karakteren, eller burde gjort dere kjent med den. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt, og ny 10 dagers frist gjelder fra det tidspunktet du har fått begrunnelsen.

Saksgang klage på sluttvurderinger

  1. Elev og/eller foresatt ber om begrunnelse på karakter
  2. Når begrunnelse er gitt tar elev og/eller foresatt stilling til om de ønsker å klage
  3. En eventuell klage skal være skriftlig
  4. Saken oversendes statsforvalteren i Oslo og Viken som tar stilling til om gjeldende bestemmelser og regler er fulgt.
  5. Skolen mottar svar fra statsforvalteren i Oslo og Viken.

Du kan lese hele veiledningen "orientering om retten til å klage på karakter" her.