Mål og innhold

Rammeplan, forskrift for Aktivitetsskolen og lokal plan

1. august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å utvikle et likeverdig tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskole og fritid. Det ble utarbeidet en rammeplan som ble innført 1. august 2009, samtidig med at SFO endret navn til Aktivitetsskolen.

Rammeplanen er styrende for Osloskolen og gir klare føringer for organisering og innhold i tilbudet. Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Rammeplan AKS.pdf

Forskrift for Aktivitetsskolen

Rammeplanen forutsetter at Aktivitetsskolene utarbeider lokale planer der mål og innhold ved Aktivitetsskolen struktureres rundt følgende fem målområder:

· Natur, teknikk og miljø

· Fysisk aktivitet og lek

· Kunst, kultur og kreativitet

· Mat og helse

· Lekser og fordypning

Lokal plan Nordpolen - Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS 2016-2017.pdf

Oslostandard - forventninger

For å tydeliggjøre brukernes forventninger til Aktivitetsskolen i tråd med rammeplanen og forskriften er det innført en kvalitetsstandard for tilbudet – Oslostandarden. Oslostandarden beskriver hvilke forventninger elever, foresatte, ansatte og skoleledere kan ha til Aktivitetsskolen i Oslo og skal sikre likeverdighet i tilbudet på tvers av skolene

Oslostandarden for AKS.pdf