Aktivitetstilbudet på Nordpolen

Innholdet i Aktivitetsskolens aktiviteter tilpasses trinnenes nivå, og baseleder og assistenter vil i planleggingen av disse ta i bruk målene fra Kunnskapsløftet, samt skolens årsplaner for de ulike trinnene og fagene.

Kurs

Kurs er aktiviteter som barna må melde seg på. Disse kursene kan både ha eksterne og interne kursholdere. I det eksterne kurstilbudet forsøker vi i størst mulig grad å involvere ulike idretts– og kulturtilbud i nærmiljøet, slik at barna har mulighet til å dyrke sine interesser og talenter videre etter kursperiodens slutt. Interne kurs er aktiviteter som tilbys og tilrettelegges barnas ønsker og interesser av de ansatte ved Aktivitetsskolen. Kursene har variabel varighet, men skal i hovedsak ha en progresjon fra uke til uke. Alle kurs tar utgangspunkt i de fem målområdene fra rammeplanen.

  • Base 1 og base 2 har kurs sammen.
  • Base 3-4 har egne kurs.


Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen Nordpolen har en læringsstøttende aktivietet på hver base hver uke. På ukeplanen blir den læringsstøttende aktiviteten beskrevet og satt i sammenheng med et av skolens faglige eller sosiale læringsmål for uka.

En læringsstøttende aktivitet er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. For å få til dette må det legges til rette for, og etableres, et planmessig og strukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

Frie aktiviteter

Frie aktiviteter er aktiviteter som ledes av en voksen og som har et planlagt innhold. Dette kan for eksempel være stafett i skolegården, bygging og konstruksjon etter mal, garnaktiviteter som fletting og hekling, kunstverksted, stasjonsaktiviteter i gymsal m.fl.